รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 1  
2. ส32101 สังคมศึกษา 3 2  
3. ส32201 หน้าที่พลเมือง 3 1  
4. ส33201 อาเซียนศึกษา 2  
5. ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 https://web.facebook.com/groups/560558091526565/ 1 ม.2/1  
6. ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 https://web.facebook.com/groups/560558091526565/ 1 ม.2/2  
7. ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 https://web.facebook.com/groups/560558091526565/ 1 ม.2/3  
8. ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 https://web.facebook.com/groups/560558091526565/ 1 ม.2/4  
9. ส32101 สังคมศึกษา 3 https://web.facebook.com/groups/239897733965211/ 2 ม.5/1  
10. ส32101 สังคมศึกษา 3 https://web.facebook.com/groups/239897733965211/ 2 ม.5/2  
11. ส32101 สังคมศึกษา 3 https://web.facebook.com/groups/239897733965211/ 2 ม.5/3  
12. ส32101 สังคมศึกษา 3 https://web.facebook.com/groups/239897733965211/ 2 ม.5/4  
13. ส32101 สังคมศึกษา 3 https://web.facebook.com/groups/239897733965211/ 2 ม.5/5  
14. ส32101 สังคมศึกษา 3 https://web.facebook.com/groups/239897733965211/ 2 ม.5/6  
15. ส32201 หน้าที่พลเมือง 3 https://web.facebook.com/groups/173403237326700/ 1 ม.5/1  
16. ส32201 หน้าที่พลเมือง 3 https://web.facebook.com/groups/173403237326700/ 1 ม.5/2  
17. ส32201 หน้าที่พลเมือง 3 https://web.facebook.com/groups/173403237326700/ 1 ม.5/3  
18. ส32201 หน้าที่พลเมือง 3 https://web.facebook.com/groups/173403237326700/ 1 ม.5/4  
19. ส32201 หน้าที่พลเมือง 3 https://web.facebook.com/groups/173403237326700/ 1 ม.5/5  
20. ส32201 หน้าที่พลเมือง 3 https://web.facebook.com/groups/173403237326700/ 1 ม.5/6  
21. ส33201 อาเซียนศึกษา https://web.facebook.com/groups/670374373797434/ 2 ม.6/4  
22. ส33201 อาเซียนศึกษา https://web.facebook.com/groups/670374373797434/ 2 ม.6/5