รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 https://web.facebook.com/groups/575090863113898/ 3 ม.2/1  
2. อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 https://web.facebook.com/groups/591989201441891/ 2 ม.5/1  
3. อ32203 โครงงานภาษาอังกฤษ 2 https://web.facebook.com/groups/2461312870636295/ 3 ม.5/3  
4. อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 https://web.facebook.com/groups/575090863113898/ 3 ม.2/2  
5. อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 https://web.facebook.com/groups/575090863113898/ 3 ม.2/3  
6. อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 https://web.facebook.com/groups/575090863113898/ 3 ม.2/4  
7. อ30202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 https://web.facebook.com/groups/591989201441891/ 2 ม.5/2