รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 https://www.dltv.ac.th/teachplan/lists/7/3000 3 ม.1/3  
2. ว31241 ชีววิทยา 1 https://www.facebook.com/groups/253992188598705/ Edmodo code : 7egdmr 3 ม.4/1  
3. ว33241 ชีววิทยา 3 https://www.facebook.com/groups/253992188598705/ Edmodo code : rbdgbf 3 ม.5/1  
4. ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 https://www.dltv.ac.th/teachplan/lists/7/3000 3 ม.1/1  
5. ว31241 ชีววิทยา 1 https://www.facebook.com/groups/253992188598705/ Edmodo code : 7egdmr 3 ม.4/2  
6. ว33241 ชีววิทยา 3 https://www.facebook.com/groups/253992188598705/ Edmodo code : rbdgbf 3 ม.5/2