รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 3  
2. อ33205 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 3 3  
3. อ21201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 2  
4. อ33205 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 3 https://www.facebook.com/groups/529071394453014 3 ม.6/3  
5. อ33205 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 3 https://www.facebook.com/groups/529071394453014 3 ม.6/4  
6. อ33205 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 3 https://www.facebook.com/groups/529071394453014 3 ม.6/5  
7. อ33205 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 3 https://www.facebook.com/groups/529071394453014 3 ม.6/6