รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ท21101 ภาษาไทย 1 3  
2. ท22101 ภาษาไทย 3 3  
3. ท33201 หลักภาษาไทย 2  
4. ท21101 ภาษาไทย 1 https://www.facebook.com/groups/697286444175532/?epa=SEARCH_BOX 3 ม.1/1  
5. ท21101 ภาษาไทย 1 https://www.facebook.com/groups/697286444175532/?epa=SEARCH_BOX 3 ม.1/2  
6. ท21101 ภาษาไทย 1 https://www.facebook.com/groups/697286444175532/?epa=SEARCH_BOX 3 ม.1/3  
7. ท21101 ภาษาไทย 1 https://www.facebook.com/groups/697286444175532/?epa=SEARCH_BOX 3 ม.1/4  
8. ท22101 ภาษาไทย 3 https://www.facebook.com/groups/246340199785612/ 3 ม.2/2  
9. ท22101 ภาษาไทย 3 https://www.facebook.com/groups/246340199785612/ 3 ม.2/4  
10. ท33201 หลักภาษาไทย https://www.facebook.com/groups/235415281236274/?epa=SEARCH_BOX 2 ม.6/4