รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

เพิ่มห้องเรียนออนไลน์ และเพิ่มห้องเรียนนักเรียนด้วยนะครับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ รหัสห้อง จำนวน ช/ส ห้องเรียนนักเรียน ชั้น แก้ไข / ลบ
1. ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 1  
2. ส23101 สังคมศึกษา 5 3  
3. ส23201 หน้าที่พลเมือง 5 1  
4. ส33201 อาเซียนศึกษา 2  
5. ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 https://classroom.google.com/c/MTAxNTE4MjU1NDI4 zfpbk4a 1 ม.1/1  
6. ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 https://classroom.google.com/c/MTAxNTE4MjU1NDI4 zfpbk4a 1 ม.1/2  
7. ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 https://classroom.google.com/c/MTAxNTE4MjU1NDI4 zfpbk4a 1 ม.1/3  
8. ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 https://classroom.google.com/c/MTAxNTE4MjU1NDI4 zfpbk4a 1 ม.1/4  
9. ส23101 สังคมศึกษา 5 https://classroom.google.com/c/MTAxNTUzNjA1ODA0 x3ngb3a 3 ม.3/1  
10. ส23101 สังคมศึกษา 5 https://classroom.google.com/c/MTAxNTUzNjA1ODA0 x3ngb3a 3 ม.3/2  
11. ส23101 สังคมศึกษา 5 https://classroom.google.com/c/MTAxNTUzNjA1ODA0 x3ngb3a 3 ม.3/3  
12. ส23101 สังคมศึกษา 5 https://classroom.google.com/c/MTAxNTUzNjA1ODA0 x3ngb3a 3 ม.3/4