ห้องเรียน

ชั้น 1 2 3 4 5 6 7
ม.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4
ม.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4
ม.3 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4
ม.4 ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5 ม.4/6 ม.4/7
ม.5 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5 ม.5/6
ม.6 ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5 ม.6/6