รวบรวมห้องเรียนออนไลน์ [คลิกที่นี่]  [ย้อนกลับ]

กลุ่มสาระภาษาไทย

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ผู้สอน User Pass
1. นางสาวอรุโณทัย พิสสมัย arunothai.p@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
2. นางสาวกนกพร ทาแกง kanokporn.t@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
3. นางสาวพิมพิชชา ยารังกา phimphitcha.y@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
4. นายวสันต์ กาญจนเชษฐ์ wasan.k@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
5. นายวรวัฒน์ คำเปียก worawat.k@daroonsik.ac.th daroonsik12345678

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ผู้สอน User Pass
1. นายอัศวิน วงศ์พุ่ม atsawin.w@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
2. นายชาตรี หยกสินพูนทวี chatri.y@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
3. นางจิราวรรณ ชาญวิริยะ jirawan.m@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
4. นางสาวพรไพลิน ตาไฝ pornpailin.t@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
5. นางรจนา บัวศรี rotchana.b@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
6. นางวลัยลักษณ์ อุลลา walailak.a@daroonsik.ac.th daroonsik12345678

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ผู้สอน User Pass
1. นายอดิสรณ์ ทานา adisorn.t@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
2. นายจรัสพงษ์ มูลใจ jaratpong.m@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
3. นางจินดา ประทีปพจน์ jinda.p@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
4. นายคำ วงค์เทพ kham.w@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
5. ครูฟิสิกส์ใหม่ newphysic@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
6. นางสาวพิมพ์ชนก คำจันทร์ phimchanok.c@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
7. นางสาวพิมพ์ภาพ มณีธร pimparp.m@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
8. นางรุ่งทิวา ประดิษฐ์ rungthiwa.p@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
9. นายสมชาย แผ่อำนาจ somchai.p@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
10. นายสมชาติ มิ่งศรีสุข somchart.m@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
11. นางยุพิน คำหน้อย yupin.k@daroonsik.ac.th daroonsik12345678

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ผู้สอน User Pass
1. นายจรันรุตน์ เพียรกิจ jaranrood.p@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
2. นางสาวมณฑา พรกนกพงศ์ montha.p@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
3. นางสาวนัชชา มากมาย natcha.m@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
4. นายนพดล รุ้งประนมกร noppadon.r@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
5. นางสาวพานทอง คติธรรมกุล panthong.k@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
6. นายประสิทธิ์ วรกิจพาณิชย์ prasit.w@daroonsik.ac.th daroonsik12345678

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ผู้สอน User Pass
1. นายพิชญ์ ทองจันดี pete.t@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
2. นายศิริชัย จรินต๊ะ sirichai.j@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
3. สมชาย ชูจันทร์ somchai.s@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
4. นายศุภกร ปิยรัตน์ supphakon.p@daroonsik.ac.th daroonsik12345678

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ผู้สอน User Pass
1. นางกล้วยไม้ เงาธรรม kluaimai.ng@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
2. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์ prakrob.s@daroonsik.ac.th daroonsik12345678

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ผู้สอน User Pass
1. นายอัมรินทร์ หยกแสงดาว amarin.y@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
2. นางสาวอัญชลี ฟูแสง anchalee.f@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
3. นางพรรณนภา ก้อนคลังทอง phannapha.k@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
4. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา รัตนา preecha.r@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
5. นายอุดม เดชะบุญ udom.d@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
6. นางวิณนรา ทรัพย์ทวีผล winnara.s@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
7. ว่าที่ร้อยตรีญาณสิทธิ์ สุรินต๊ะ yanasit.s@daroonsik.ac.th daroonsik12345678

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ผู้สอน User Pass
1. นางสาวจิรภิญญา เจริญเจ้าสกุล chiraphinya@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
2. นายกิตติชัย โสภณอัมพรนนท์ kittichai.s@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
3. นางสาวนารปรียา ชัยอินทร์ narapreeya.c@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
4. นางสาวณิชาพัชร์ บุญคล้อยตาม nichaphat.b@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
5. นางสาวณิชารัศม์ ฉิมลี nicharat.c@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
6. นางสาวปวีณา ธาราวนา paweena.t@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
7. นางสาวพรพิมล กมลดีเลิศ phornphimon.k@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
8. นางสาวศรัญญา โสคำ saranya.s@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
9. นายสมรัก นามเฮียง somrak.n@daroonsik.ac.th daroonsik12345678

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ผู้สอน User Pass
1. นายสุรพงษ์ สีเหลือง surapong.s@daroonsik.ac.th daroonsik12345678
2. นางสาวสุวภัทร ใจเอื้อ suwapat.j@daroonsik.ac.th daroonsik12345678